Type accommodaties
Alle staanplaatsen
Alle accomodaties
Alle appartementen
Alle staanplaatsen
Alle accomodaties
Alle appartementen
Aankomst Vertrek
Capaciteit
2 en meer
Klantbeoordelingen
/10
Verblijf van tot .
Antwoord van de camping
Bekijk meer klantbeoordelingen

Wettelijke vermeldingen en privacybeleid

Aankomst Vertrek
Receptie / Privacybeleid

Verantwoordelijk en uitgever website:

Lees verder

Camping Amfora SL wiens hoofdkantoor is gevestigd op:

Avinguda Josep Tarradellas, nummer 2

7470 Sant Pere Pescador (Girona)

Spanje

Tel.: +34 972 52 05 40

Website: https://www.campingamfora.com Directeur van de publicatie: mevrouw Eugenie Verdaguer

Ontwerp en productie

Lees verder

Interaview Production

82, avenue du General Patton, 49000 Angers

Website: https://www.interaview.com

Hosting

Lees verder

Het bedrijf Gandi SAS, met een vermogen van € 800.000, ingeschreven in het Handels – en bedrijvenregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, wiens hoofdkantoor is gevestigd op 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs Frankrijk, telefoon +33 (0)1 70 37 76 61, zorgt voor de hosting van de website https://www.campingamfora.com.

Wettelijke vermeldingen

Lees verder

Camping Amfora SL, gevestigd in Girona, Avinguda Josep Tarradellas, nummer 2, 17470-Sant Pere Pescador (Girona), met fiscale identificatiecode (CIF) B17202292, geregistreerd in het handelsregister van Girona, volume 1018, folio 97, bladnummer GI-8992, registratie 1, houder van het URL-adres www.campingamfora.com en wiens telefoonnummer +34 972 52 05 40 is.

De appartementen die worden aangeboden op de website van camping Amfora, zijn eigendom van het bedrijf MAS CRISTIÀ, SL (opgericht in Girona, Avinguda Josep Tarradellas 3 17470 – Sant Pere Pescador (Girona) met belastingidentificatiecode (CIF) B17144551, geregistreerd in het handelsregister van Girona, volume 1188, folio 121, bladnummer GI-10864) dat het ze op de markt brengt onder zijn eigen naam

Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden leest voordat u verder surft.

Als verantwoordelijke voor deze website neem ik de verplichting aan om informatie over mijn gebruikers en klanten met volledige garanties te behandelen en de nationale en Europese vereisten te respecteren die het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van mijn gebruikers regelen.

Deze website voldoet strikt aan de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, bekend als de Ontwikkelingsverordening van de LOPD. Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG), evenals Wet 34/2002 van 11 juli op diensten Informatie en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Lees verder

Verplichtingen van gebruikers

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website in geen geval het begin van een commerciële relatie met Camping Amfora SL inhoudt. Op deze manier verbindt de gebruiker zich ertoe de website, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken zonder de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde te schenden.

Het is verboden deze site te gebruiken voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, of die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen of de normale werking van de website kunnen verhinderen.

  Met betrekking tot de inhoud van deze site is het verboden:

 • Deze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen, tenzij u mijn toestemming hebt als rechtmatige houder;
 • op welke manier dan ook inbreuk te maken op de rechten van de dienstverlener of de mijne als rechtmatige eigenaar.
 • Ze te gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden.

Door de website van de camping te gebruiken, verbindt de gebruiker zich ertoe geen handelingen te verrichten die het imago, de belangen en de rechten van de camping of van derden kunnen schaden of die het normale gebruik van de website kunnen schaden, het portaal van de camping onbruikbaar of overbelast maken.
De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat de camping daarom niet kan garanderen dat er geen schadelijke software of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen aanbrengen in de computersystemen van de gebruiker. (software of hardware) of in hun elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen, hoewel ik alle nodige middelen inzet en alle passende veiligheidsmaatregelen neem om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Lees verder

Persoonlijke gegevens

Camping Amfora SL voldoet volledig aan de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de verplichtingen inzake de geheimhouding die eigen zijn aan haar activiteiten. De Camping heeft de nodige technische maatregelen genomen om het vereiste beveiligingsniveau te handhaven, afhankelijk van de aard van de verwerkte persoonsgegevens en de omstandigheden van de verwerking, met als doel om, voor zover mogelijk en altijd in overeenstemming met de staat van techniek, hun wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te vermijden. De Camping heeft een privacybeleid waarin in detail wordt beschreven hoe wij ons inzetten voor de transparantie en veiligheid van de informatie die wij verwerken.

Lees verder

Intellectuele en industriële eigendom

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de webpagina verschijnen, zijn eigendom van Camping Amfora SL of geautoriseerde derden, wat niet impliceert dat het gebruik van de pagina of toegang ertoe de gebruiker recht op genoemde merken, handelsnamen en/of onderscheidingstekens geeft.

Camping Amfora SL en derden hebben de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud en deze kunnen niet worden overgedragen aan de gebruiker, zoals vastgelegd in het privacybeleid.

Verantwoordelijkheden
De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de gebruiker berokkent als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die resulteren in de opschorting, annulering of onderbreking van de webpagina-service tijdens de levering van deze of daarvoor.

De camping kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie en andere inhoud die is geïntegreerd in ruimtes of webpagina’s van derden die toegankelijk zijn vanaf het campingportaal via links, hypertekstlinks of links, noch voor de informatie en andere inhoud die is geïntegreerd in ruimtes of webpagina’s van derden van waaruit u toegang krijgt via links, hyperlinks of links naar het portaal.

De Camping aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor schade, verliezen, klachten of kosten veroorzaakt door:

(I) interferentie, onderbrekingen, mislukkingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, ingegeven door tekortkomingen, overbelastingen en fouten op de lijnen en telecommunicatienetwerken, of door enige andere oorzaak buiten de controle van Camping Amfora SL.

(II) onwettige inmenging door het gebruik van kwaadaardige software van welk type dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen…

(III) ongepast gebruik van de pagina’s van Camping Amfora SL.

(IV) beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door onjuist gebruik van de browser of door het gebruik van niet-geüpdatete versies ervan.

Lees verder

Geldende wet

Deze juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door het Spaanse recht en de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming 679/2016.

Om eventuele conflicten op te lossen die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de webpagina, komen de gebruiker en Camping Amfora SL overeen zich uitdrukkelijk te onderwerpen aan de rechtbanken van de stad Girona en afstand te doen van elk ander algemeen of speciaal voorrecht dat met hen overeenkomt.

Wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatie- en e-maildiensten is ook van toepassing op deze voorwaarden.

Respect voor het privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid

Lees verder

In overeenstemming met de Europese verordening gegevensbescherming 679/2016 garandeert Camping Amfora SL de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van welk type dan ook, verstrekt door onze klanten, de “gebruikers” op de website.

Belangrijkste informatie

In overeenstemming met artikel 13 van de Europese verordening gegevensbescherming (AVG), informeert Camping Amfora SL als gegevensbeheerder u over de volgende belangrijke aspecten:

Verantwoordelijke van de gegevensbehandeling: Camping Amfora SL, gevestigd in Avenida Josep Tarradellas, nummer 2 17470-Sant Pere Pescador (Girona) Spanje

Doel : De informatie die door geïnteresseerde personen aan ons wordt verstrekt, wordt verwerkt om de verzending van de informatie die zij van ons vragen te beheren en om geïnteresseerden aanbiedingen te sturen van producten en diensten waarin zij geïnteresseerd zijn.
De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en ons niet is gevraagd om ze te verwijderen.

Uitoefening van rechten: Contact: info@campingamfora.com
Afwijzing: Gratis
Ontvangers: Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting.

Klachten: Spaanse controleautoriteit

Aanvullende informatie: U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming en privacy raadplegen op www.campingamfora.com

Lees verder

Aanvullende informatie

Camping Amfora SL is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die het verzamelt en verwerkt, en stelt de volgende communicatiemiddelen ter beschikking zodat u contact kunt opnemen met:

Camping Amfora SL, met fiscaal identificatienummer (NIF) B17202292, gevestigd aan de Avenida Josep Tarradellas, nummer 2 17470-Sant Pere Pescador (Girona) Spanje en wiens e-mailadres het volgende is: info@campingamfora.com.

Lees verder

Reikwijdte van het beleid

Wanneer u onze website www.campingamfora.com bezoekt of gebruikt, stemt u ermee in dit privacybeleid te accepteren, evenals de bepalingen in de juridische kennisgeving en in het privacybeleid.

Wij verstrekken u de informatie zodat u, voordat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, toegang heeft tot het privacybeleid en alle andere belangrijke informatie over gegevensbescherming.

Evenzo dient dit beleid om aanvullende informatie van het tweede niveau te verstrekken, over de informatieve clausules die ernaar verwijzen, voor dit doel.

Lees verder

Doel van de verwerking

De Camping verwerkt de door u verstrekte informatie voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van elk type verzoek, suggestie of verzoek over onze professionele diensten dat u bij ons indient.
 • Commerciële communicatie: Verwerking van uw gegevens om u per e-mail te informeren over interessante artikelen en algemene informatie over onze dienstverlening.
 • Administratieve verwerking, boekhoudkundig en fiscaal beheer.
 • Beheer gegevens van kandidaten voor een baan via het Curriculum Vitae (CV), voor een sollicitatieproces.
  U geeft de Camping uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te verwerken voor het aangegeven doel.

De Camping zal uw gegevens en informatie voor de sollicitatieproces strikt vertrouwelijk behandelen en de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om verlies, misbruik, wijziging en/of ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Lees verder

Bewaartermijn van uw gegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van de dienst die u aanvraagt of levert.

In overeenstemming met de geldende regels kan het worden verlengd volgens de omstandigheden die van toepassing zijn op elk geval.

Lees verder

Legitimatie

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is de toestemming van de betrokken partijen voor de verwerking en het beheer van elk verzoek om informatie of elke raadpleging over onze professionele diensten, evenals voor het verzenden van commerciële communicatie door de camping wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Lees verder

Herkomst van de gegevens

Alle persoonsgegevens die wij via onze webpagina verwerken, zijn rechtstreeks afkomstig van de belanghebbende.

Lees verder

Rechten

In overeenstemming met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming, beter bekend als de AVG, informeren wij u over de rechten die u heeft als eigenaar van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, waaronder de volgende rechten:

 • U heeft het recht om zich kosteloos terug te trekken en op elk moment de toestemming voor de verwerking verleend voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht om deze te verwijderen, beter bekend als het recht om vergeten te worden. Evenzo heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van geautomatiseerde individuele beslissingen.
 • U heeft het recht om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen.
 • U heeft het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de overeenkomstige gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door een verzoek per e-mail te sturen naar info@campingamfora.com of via de contactgegevens die wij u ter beschikking stellen, waarbij u in het onderwerp van het bericht of de communicatie de referentie vermeldt: rechten AVG. Evenzo, als we om aan dit verzoek te kunnen voldoen, aanvullende informatie nodig hebben die de identiteit van de persoon die zijn rechten uitoefent en die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens mogelijk maakt, zullen we om aanvullende informatie vragen die de identiteit van de betrokkene of belanghebbende die het betreffende recht uitoefent bevestigt.

Lees verder

Afwijzing

Overeenkomstig Richtlijn 2002/58/EG betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de mogelijkheid om promotionele of reclameboodschappen langs elektronische weg te verzenden, introduceert en biedt het de ontvangers van deze communicatie eenvoudige en kosteloze mechanismen om de verleende toestemming voor het verzenden ervan in te trekken, met volledige inachtneming van de Europese en nationale regelgeving ter zake

Lees verder

Cookiebeleid.

Een “Cookie” is een klein bestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en dat ons in staat stelt u te leren kennen. Alle cookies helpen ons om de kwaliteit van onze site te verbeteren, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina’s onze gebruikers nuttig vinden en welke niet.
Cookies zijn essentieel voor het functioneren van internet, ze bieden een groot aantal voordelen voor het aanbieden van interactieve diensten, het vergemakkelijken van navigatie en het gebruik van onze site. Houd er rekening mee dat cookies uw apparatuur niet kunnen beschadigen en dat het inschakelen ervan ons helpt om fouten te identificeren en op te lossen.

Lees verder

Waarschuwing inbreuk op persoonsgegevens

Als uw gegevens in gevaar zijn gebracht, zal de camping u en de relevante toezichthoudende autoriteiten binnen 72 uur per e-mail op de hoogte stellen met informatie over de omvang van de inbreuk, de betrokken gegevens, de eventuele impact op de dienstverlening en het actieplan van de camping met de maatregelen die zijn genomen om de gegevens te beschermen en eventuele negatieve gevolgen voor de belanghebbenden te beperken.
 “Inbreuk op persoonsgegevens” verwijst naar een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang, per ongeluk of onwettig, tot persoonlijke gegevens die zijn verzonden, opgeslagen of verwerkt in verband met de levering van de dienst.

Lees verder

Twijfels en wijzigingen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@campingamfora.com.